ESC Minutes All Archives

07-19-23 ESC Minutes 07-19-23 ESC Minutes
05-17-23 ESC Minutes 05-17-23 ESC Minutes
03-15-23 ESC Minutes 03-15-23 ESC Minutes
01-18-23 ESC Minutes 01-18-23 ESC Minutes
12-15-22 ESC Minutes 12-15-22 ESC Minutes
11-17-22 ESC Minutes 11-17-22 ESC Minutes
10-19-22 ESC Minutes 10-19-22 ESC Minutes
09-21-22 ESC Minutes 09-21-22 ESC Minutes
09-12-22 ESC Special Meeting Minutes 09-12-22 ESC Special Meeting Minutes
08-17-22 ESC Minutes 08-17-22 ESC Minutes
07-20-22 ESC Minutes 07-20-22 ESC Minutes
06-15-22 ESC Minutes 06-15-22 ESC Minutes
05-18-22 ESC Minutes 05-18-22 ESC Minutes
04-20-22 ESC Minutes 04-20-22 ESC Minutes
03-16-22 ESC Minutes 03-16-22 ESC Minutes
02-16-22 ESC Minutes 02-16-22 ESC Minutes
01-19-22 ESC Minutes 01-19-22 ESC Minutes
12-01-21 ESC Minutes 12-01-21 ESC Minutes
10-20-21 ESC Minutes 10-20-21 ESC Minutes
09-15-21 ESC Minutes 09-15-21 ESC Minutes
08-18-21 ESC Minutes 08-18-21 ESC Minutes
07-21-21 ESC Minutes 07-21-21 ESC Minutes
06-16-21 ESC Minutes 06-16-21 ESC Minutes
05-19-21 ESC Minutes 05-19-21 ESC Minutes
04-21-21 ESC Minutes 04-21-21 ESC Minutes
03-17-21 ESC Mins 03-17-21 ESC Mins
02-24-21 ESC Mins 02-24-21 ESC Mins
01-20-21 ESC Minutes 01-20-21 ESC Minutes
10-21-20 ESC Minutes 10-21-20 ESC Minutes
09-16-20 ESC Minutes 09-16-20 ESC Minutes
08-26-20 ESC Minutes 08-26-20 ESC Minutes
07-15-20 ESC Minutes 07-15-20 ESC Minutes
04-29-20 ESC Minutes 04-29-20 ESC Minutes
02-19-20 ESC Minutes 02-19-20 ESC Minutes
01-15-20 ESC Minutes 01-15-20 ESC Minutes
12-04-19 ESC Mins 12-04-19 ESC Mins
10-23-19 ESC Mins 10-23-19 ESC Mins
09-25-19 ESC Mins 09-25-19 ESC Mins
08-28-19 ESC Mins 08-28-19 ESC Mins
07-24-19 ESC Mins 07-24-19 ESC Mins
07-10-19 ESC Special Board Mins 07-10-19 ESC Special Board Mins
06-26-19 ESC Mins 06-26-19 ESC Mins
05-22-19 ESC Mins 05-22-19 ESC Mins
04-24-19 ESC Mins 04-24-19 ESC Mins
03-27-19 ESC Mins 03-27-19 ESC Mins
02-27-19 ESC Mins 02-27-19 ESC Mins
01-23-19 ESC Mins 01-23-19 ESC Mins
12-05-18 ESC Mins 12-05-18 ESC Mins
10-24-18 ESC Mins 10-24-18 ESC Mins
09-26-18 ESC Mins 09-26-18 ESC Mins
08-28-18 ESC Mins 08-28-18 ESC Mins
07-25-18 ESC Minutes 07-25-18 ESC Minutes
06-27-18 ESC Minutes 06-27-18 ESC Minutes
04-25-18 ESC Minutes 04-25-18 ESC Minutes
03-28-18 ESC Minutes 03-28-18 ESC Minutes
02-28-18 ESC Minutes 02-28-18 ESC Minutes
01-24-18 ESC Minutes 01-24-18 ESC Minutes
12-06-17 ESC Minutes 12-06-17 ESC Minutes
10-25-17 ESC Minutes 10-25-17 ESC Minutes
08-23-17 ESC Minutes 08-23-17 ESC Minutes
07-20-17 ESC Minutes 07-20-17 ESC Minutes
06-29-17 ESC Minutes 06-29-17 ESC Minutes
05-24-17 ESC Minutes 05-24-17 ESC Minutes
04-26-17 ESC Minutes 04-26-17 ESC Minutes
03-22-17 ESC Minutes 03-22-17 ESC Minutes
02-22-17 ESC Minutes 02-22-17 ESC Minutes
01-30-17 ESC Special Meeting Minutes 01-30-17 ESC Special Meeting Minutes
01-25-17 ESC Minutes 01-25-17 ESC Minutes
12-26-16 ESC Mins 12-26-16 ESC Mins
09-28-16 ESC Mins_1 09-28-16 ESC Mins_1
07-27-16 ESC mins_1 07-27-16 ESC mins_1
06-30-16 ESC Mins_1 06-30-16 ESC Mins_1
06-22-16 ESC Mins_1 06-22-16 ESC Mins_1
05-25-16 esc mins_1 05-25-16 esc mins_1
05-03-16 esc mins_1 05-03-16 esc mins_1
04-27-16 esc mins_1 04-27-16 esc mins_1
04-06-16 ESC Spec mtg mins_1 04-06-16 ESC Spec mtg mins_1
03-23-16 ESC mins_1 03-23-16 ESC mins_1
03-03-16 ESC Mins_1 03-03-16 ESC Mins_1
02-24-16 ESC Mins_1 02-24-16 ESC Mins_1
01-27-16 ESC Mins_1 01-27-16 ESC Mins_1
01-20-16 ESC Mins_1 01-20-16 ESC Mins_1
12-02-15 ESC Mins 12-02-15 ESC Mins
10-28-15 ESC Mins 10-28-15 ESC Mins
09-16-15 ESC Mins 09-16-15 ESC Mins
07-22-15 ESC mins 07-22-15 ESC mins
06-24-15 ESC Mins 06-24-15 ESC Mins
05-27-15 ESC Mins 05-27-15 ESC Mins
03-25-15 ESC Mins 03-25-15 ESC Mins
02-25-15 ESC Mins 02-25-15 ESC Mins
01-28-15 ESC Mins 01-28-15 ESC Mins
12-10-14 ESC Mins 12-10-14 ESC Mins
10-22-14 ESC Mins 10-22-14 ESC Mins
09-24-14 ESC Mins 09-24-14 ESC Mins
07-23-14 ESC Mins 07-23-14 ESC Mins
06-25-14 ESC Mins 06-25-14 ESC Mins
05-28-14 ESC Mins 05-28-14 ESC Mins
04-23-14 ESC Mins 04-23-14 ESC Mins
03-26-14 ESC Mins 03-26-14 ESC Mins
02-26-14 ESC Mins 02-26-14 ESC Mins
01-22-14 ESC mins 01-22-14 ESC mins
12-11-13 esc mins 12-11-13 esc mins
10-23-13 ESC Minutes 10-23-13 ESC Minutes
09-25-13 ESC Minutes 09-25-13 ESC Minutes
08-28-13 ESC Minutes 08-28-13 ESC Minutes
07-24-13 ESC Minutes 07-24-13 ESC Minutes
05-22-13 ESC Minutes 05-22-13 ESC Minutes
03-27-13 ESC Minutes 03-27-13 ESC Minutes
02-27-13 ESC Minutes 02-27-13 ESC Minutes
01-23-13 ESC Minutes 01-23-13 ESC Minutes
12-05-12 12-05-12
09-26-12 09-26-12
08-22-12 08-22-12
07-25-12 07-25-12
06-27-12 06-27-12
04-25-12 04-25-12
03-28-12 03-28-12
02-22-12 02-22-12
01-25-12 01-25-12
11-30-11 11-30-11
09-28-11 09-28-11
08-31-11 08-31-11
06-22-11 06-22-11
05-25-11 05-25-11
04-27-11 04-27-11
03-23-11 03-23-11
02-23-11 02-23-11
01-26-11 01-26-11
11-17-10 11-17-10
09-22-10 09-22-10
08-25-10 08-25-10
7-28-10 7-28-10
6-23-10 6-23-10
5-26-10 5-26-10
4-28-10 4-28-10
3-24-10 3-24-10
2-24-10 2-24-10
1-27-10 1-27-10
11-18-09 11-18-09
10-28-09 10-28-09
9-23-09 9-23-09
8-26-09 8-26-09
7-22-09 7-22-09
6-24-09 6-24-09
5-27-09 5-27-09
4-22-09 4-22-09
3-25-09 3-25-09
2-25-09 2-25-09
1-28-09 1-28-09
12-10-08 12-10-08
10-22-08 10-22-08
9-24-08 9-24-08
7-23-08 7-23-08
6-25-08 6-25-08
4-30-08 4-30-08
3-26-08 3-26-08
2-27-08 2-27-08
1-23-08 1-23-08
11-28-07 11-28-07
10-24-07 10-24-07
8-22-07 8-22-07
7-25-07 7-25-07
7-11-07 7-11-07
6-27-07 6-27-07
5-23-07 5-23-07
4-25-07 4-25-07
4-04-07 4-04-07
2-28-07 2-28-07
1-24-07 1-24-07
1-03-07 1-03-07
11-29-06 11-29-06
11-01-06 11-01-06
9-27-06 9-27-06
8-23-06 8-23-06
8-02-06 8-02-06
7-26-06 7-26-06
6-28-06 6-28-06
5-24-06 5-24-06
5-10-06 5-10-06
4-05-06 4-05-06
3-22-06 3-22-06
3-01-06 3-01-06
1-25-06 1-25-06
11-30-05 11-30-05
9-28-05 9-28-05
8-25-05 8-25-05
8-04-05 8-04-05
6-30-05 6-30-05
3-31-05 3-31-05
1-13-05 1-13-05
11-04-04 11-04-04
11-4-04 ws 11-4-04 ws
8-26-04 8-26-04
8-05-04 8-05-04
6-30-04 6-30-04
5-27-04 5-27-04
3-25-04 3-25-04
1-29-04 1-29-04
1-08-04 1-08-04
12-04-03 12-04-03
10-23-03 10-23-03
9-25-03 9-25-03
8-28-03 8-28-03
7-24-03 7-24-03
7-16-03 7-16-03